Services

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

 • ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี
 • เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุง และล้างทำความสะอาดถังน้ำมันของคลังน้ำมันซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศของ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) ในส่วนของงานระบบตัวอาคาร ระบบรับจ่าย จัดเก็บ และขายน้ำมัน ซ่อมท่อน้ำมันใต้ดิน ล้างถัง และ ซ่อมถังน้ำมัน
 • เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุง สถานีบริการน้ำมัน Q8 ทั่วประเทศ บริษัท คูเวตปิโตรเลียม(ประเทศไทย)จำกัด ในส่วนของระบบงานประปา สุขาภิบาล ไฟฟ้า ระบบรับจ่ายจัดเก็บน้ำมัน ระบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานีบริการ Q8  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย)จำกัด
 • เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยเครื่อง FLUSHING และ ซ่อมถังน้ำมันใต้ดินของสถานีบริการ ESSO
 • เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยวิธีเปิดล้าง และซ่อมถังน้ำมันใต้ดินด้วย Fiber Glass และ ซ่อมท่อรับจ่ายน้ำมันใต้ดิน ท่อระบายอากาศ ของถังน้ำมันใต้ดินของสถานีบริการ ทั่วประเทศ

งานที่รับส่วนใหญ่ บริการซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

 • งานที่ในระบบขนส่งน้ำมัน จัดเก็บน้ำมัน (ถังน้ำมันใต้ดิน,ถังน้ำมันเหนือพื้นดิน)ระบบส่งจ่ายน้ำมันจากถังใต้ดิน จ่ายไปยังรถยนต์ โดยแยกเป็นงานท่อรับน้ำมัน,ถังน้ำมัน,ท่อระบายไอน้ำมัน (ท่อหายใจ VENT) ,ท่อจ่ายน้ำมัน,ปั้มตู้จ่ายน้ำมัน, และหัวจ่ายน้ำมัน
 • งานในระบบตัวอาคาร,งานประปา,สุขาภิบาล และไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานีบริการเช่น ปั๊มลม ถังลม ที่เติมลม ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังน้ำสูง ถังน้ำใต้ดิน ถังเติมน้ำมัน GEAR ถังอัดจารบี และอุปกรณ์ต่างๆ

งานซ่อมถังน้ำมันใต้ดิน

 • เป็นงานที่มีความจำเป็นที่ต้องอาสัยช่างผู้มีความชำนาญเป็นอย่างมากในหารทำงาน เพราะเป็นงานในที่อัพอากาศโดยตามเงื่อนไขและตามกฎกระทรวงแล้วต้องมีการฝึกอบรมหลักศูตรการทำงานในที่อับอากาศจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและออกใบอนุญาตให กับช่างที่ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ต้องได้มารตฐาน

งานซ่อมบำรุง

 • ซ่อมบำรุงระบบ รับ-จ่ายน้ำมัน และจัดเก็บน้ำมันสถานีบริการ
 • ล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินและตรวจสภาพภายในถัง
 • ซ่อมถังน้ำมันใต้ดินด้วย “ไฟเบอร์กลาส”
 • วัดความจุถังน้ำมันใต้ดิน (TANK CALIBRATION)
 • รับติดตั้งถังลอย,อุปกรณ์จำหน่ายน้ำมัน ทุกชนิด
 • ซ่อมบำรุงและติดตั้งตู้จ่าย,อุปกรณ์จำหน่ายน้ำมัน ทุกชนิด
 • ซ่อมบำรุงระบบประปา,สุขาภิบาล และไฟฟ้า สถานีบริการ
 • บริการด้วยเครื่องมือทันสมัย และปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดล้อม